Характеристика тесту з англійської мови

Тест складається з двох частин:

•Читання;
•Письмо.
Загальна кількість завдань тесту – 43.
На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Тест з англійської мови складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.
2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
3. Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.
4. Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.
За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:
• за завдання на встановлення відповідності 0 – 1 тестовий бал.
• за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал.
• за завдання на заповнення пропусків у тексті 0 – 1 тестовий бал.
• за завдання з розгорнутою відповіддю 0 – 14 тестових бали.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, – 56.

Композиція завдань у тесті з англійської мови ґрунтується на таких засадах:
1. Завдання розташовуються відповідно до видів мовленнєвої діяльності. Спочатку в тексті представленні завдання частини «Читання», потім – завдання частини «Письмо».
2. Завдання розташовуються послідовно за знаннями, комунікативними вміннями та навичками: розуміти основний зміст автентичного тексту, повністю розуміти зміст автентичного тексту, якщо значення незнайомих слів розкривається на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки, знаходити спеціальну або необхідну інформацію в автентичних текстах різнопланового характеру, розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, розрізняти значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту, правильно використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно до контексту, робити письмове повідомлення, оформлюючи його відповідно до мети та завдання спілкування.